نقش روشنایی شهری و طراحی رنگ و نورپردازی در چهره شهری با استفاده از مدل SWOT

نقش روشنایی شهری و طراحی رنگ و نورپردازی در چهره شهری با استفاده از مدل SWOT(نمونه موردی شهر عجب شیر) چکیده نور یکی از مهم ترین عوامل کیفی و نمادین بوده و از نظر کارکرد عملی از جایگاه ویژه ای در معماری و شهرسازی اسلامی  برخوردار است. اصلی ترین کارکرد نور ، چه طبیعی و چه […]