ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب

ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب نمونه موردی: دبیرستانهای شهر سقز

ارزیابی سازمان فضایی شهر با تاکید بر انتخاب مکانهای مناسب نمونه موردی: دبیرستانهای شهر سقز چکیده: رشد سریع و ناگهانی شهرهای ایران، مهاجرتهای بی رویه، تنگنا در عرضه خدمات زیر بنایی، اعمال ضوابط و مقررات نامناسب شهرسازی، فقدان مدیریت کارآمد شهری باعث عدم مکانیابی مطلوب وبهینه با توجه به معیارها و ضوابط شهرسازی برای کاربریهای […]