بررسی سابقه قانونگذاری و سیر تحولات برنامه ریزی شهری ایران

  ” بررسی سابقه قانونگذاری و سیر تحولات برنامه ریزی شهری ایران “ ۱-بدنبال تغییر و تحولات بنیادی کشور در سالهای ۱۲۸۵(ه.ش)تا پایان جنگ جهانی اول (۱۲۹۹ ه.ش )وظایف جدید و متعددی را برعهده گرفت. ۲- مداخله در روند رشد و توسعه شهرها نیز در حوزه وظایف دولت قرار گرفت. ۳- این مداخله با وضع […]