باغ ایرانی

باغ ایرانی

باغ ایرانی باغ ارم: این باغ در سمت شمال غربی شیراز و در محل تقاطع بلوار شرقی- غربی ارم و بلوار شمالی- جنوبی آسیاب سه تایی و جام جم در دامنه کوه آسیاب سه تایی در جانب شمالی رودخانه خشک واقع شده است و مسافت آن با کوههای شمالی شیراز (باباکوهی) زیاد نیست.