بررسی طرح های جامع شهر اصفهان تطبیق کاربری های زمین در مراحل اجرا

بررسی طرح های جامع شهر اصفهان تطبیق کاربری های زمین در مراحل اجرا

عنوان پایان نامه : بررسی طرح های جامع شهر اصفهان تطبیق کاربری های زمین در مراحل اجرا اهداف تحقیق با توجه به موضوع رساله، حول پنج محور اساسی طرحهای جامع شهر اصفهان مستقر گردیده است . ۱ – بررسی نحوه برخورد طرح اول (طرح ارگانیک)با وضع موجود و مهمترین عناصر کالبدی شهر و تحلیل پیش‌بینی‌های […]