راهبرد های توسعه شهر قزوین (نتایج و تجربیات)

راهبرد های توسعه شهر قزوین (نتایج و تجربیات)

راهبرد های توسعه شهر قزوین (نتایج و تجربیات) سالانه بیش از ۹۳ میلیون نفر به جمعیت ۶ میلیاردی جهان افزوده می گردد.بیش  از ۸۲ میلیون نفر از این جمعیت در کشورهای جهان سوم متولد می شوند.تا سال ۲۰۳۰ میزان شهر نشینی به ۶۱% ، و این رقم تا سال ۲۰۸۰  به ۸۰% خواهد رسید .در […]