سیر تحول و تکامل بازار در ایران

سیر تحول و تکامل بازار در ایران

سیر تحول و تکامل بازار در ایران در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست . .واژه بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معنی محل شلوغ و پرازدحام ؛ اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است توسعه روابط بازرگانی […]