طرح توجیهی پرورش ماهی

طرح توجیهی پرورش ماهی با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی درآبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشکارتر می شود. اهمیت اینموضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و همچنین مقایسه […]