بررسی کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب

بررسی کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب

عنوان پایان نامه : بررسی  کاربرد مدلهای یکپارچه کاربری زمین در نظام برنامه ریزی شهری ایران و پیشنهاد مدل مناسب در سالهای اخیر تکنیکها و ابزارهای جدیدی برای پشتیبانی بهینه فرایند برنامه ریزی شهری با استفاده از برتریهای تکنولوژی اطلاعات توسعه داده شده اند . دراین میان مدل های یکپارچه شهری مهمترین توسعه از این […]

بررسی طرح های جامع شهر اصفهان تطبیق کاربری های زمین در مراحل اجرا

بررسی طرح های جامع شهر اصفهان تطبیق کاربری های زمین در مراحل اجرا

عنوان پایان نامه : بررسی طرح های جامع شهر اصفهان تطبیق کاربری های زمین در مراحل اجرا اهداف تحقیق با توجه به موضوع رساله، حول پنج محور اساسی طرحهای جامع شهر اصفهان مستقر گردیده است . ۱ – بررسی نحوه برخورد طرح اول (طرح ارگانیک)با وضع موجود و مهمترین عناصر کالبدی شهر و تحلیل پیش‌بینی‌های […]