شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

اثرات شوری در کشاورزی اثرات شوری در کشاورزی
اثرات شوری در کشاورزی اثرات شوری در کشاورزی

اثرات شوری در کشاورزی

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
497 نمایش
تومان30,000

اثرات شوری در کشاورزی

یک پایان نامه اثرات شوری در کشاورزی آماده کردیم .شوری یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی است که عامل محدود کننده اساسی در تولیدات کشاورزی است. مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.

با توجه به اثرات تحریک کنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوکینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوری در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.

در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمک کلرور کلسیم (۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوکینین (۰ و ۵/۰ و ۱ و ۵/۱ میلی‌مول) در محیط کشت MS به کاربرده شدند.و به این ترتیب ۱۶ تیمار مختلف با ۴ تکرار را تشکیل دادند.

نتایج بدست آمده نشان داد که شوری‌های کم،(۲۰ میلی مول ) اثر چندانی بردرصد جوانه‌زنی بذر گندم نداشت ولی شوری نسبتا زیاد(۸۰ میلی مول )تا حدودی درصد جوانه‌زنی بذر گندم را کاهش می‌داد. با توجه به این که گندم (رقم تجن)  نسبت به شوری تا حدودی مقاوم می‌باشد،پژوهش حاضر نیز نشان داد که شوری‌های کم، اثر چندانی بروی کاهش جوانه‌زنی بذر گندم نداشت.

جوانه‌زنی بذرهای لوبیا (رقم جماران) نیز در شوری نسبتا زیاد(۴۰ و۸۰ میلی مول) کاهش پیدا کردکه البته با توجه به حساسیت لوبیا نسبت به شوری این امر دور از انتظار نبود..

دانه رستهای گندم در شوری‌های اعمال شده بخوبی رشد کردند ولی با افزایش مقدار نمک محیط کشت میزان رشد اندکی کاهش یافت.در حالی که دانه رستهای لوبیا در شوری‌های پایین(۲۰ میلی مول)  نیز رشد چندانی نداشته و در شوری‌های زیاد (۴۰ و۸۰ میلی مول) نیز اصلا رشد نکردند.

کینتین در غلظتهای کم اثر کمی در افزایش جوانه‌زنی بذرهای گندم و لوبیا داشت ولی غلظت نسبتا زیاد این هورمون در تمام تیمارهای شاهد و شوری اعمال شده در گیاهان گندم و لوبیا باعث افزایش جوانه‌زنی گردید.

غلظت کم کنیتین در تیمارهای شاهد و شوری باعث افزایش رشد گندم شد، ولی در شوری‌های زیاد اثر چندانی بر رشد گندم نداشت که نشان می‌دهد در شوری‌های زیاد گیاه گندم تا حدودی و گیاه لوبیا شدیدا تحت تاثیر تنش شوری قرار  گرفته‌اند و هورمون در شوری زیاد نتوانسته است رشد گیاهان مذبور را افزایش دهد.

مقدمه:

  • ویژگیهای گیاه گندم 🙁( Triticum aestivum

۱-۲  اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اکولوژیکی آن:

گندم ((Triticum aestivum:

۱-۳ تیپهای مختلف گندم:

۱-۳-۱ تیپهای زمستانه:

۱-۳-۲ تیپهای بهاره:

۱-۳-۳ تیپهای حد واسط:

۱-۴ ویژگیهای گیاه لوبیا: ( Phaseolus vulgaris)

۱-۴-۲- طرق مصرف:

۱-۴-۳- اکولوژی لوبیا سبز:

۱-۵ اشاره‌ای به فیزیولوژی رویش دانه:
۱-      ی متفاوت تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذر:

۱-۶-۱ جیبرلین‌ها:

۱-۶-۲ اتیلن:

۱-۶-۳ سیتوکنین‌ها:

۱-۷ عوامل محیطی که بر روی جوانه‌زنی بذر تأثیر می‌گذارند:

۱-۷-۱ آب:

۱-۷-۲ دما:

۱-۷-۳ تهویه:

۱-۷-۴ نور:

۱-۸  تنش‌های محیطی:

جدول ۲ نمایش تنش‌های محیطی مختلف

۱-۸- ۱ تنش شوری:

۱-۹ شوری در جهان:

جدول ۳ سطح خاکهای تحت تأثیر املاح در جهان

۱-۱۰ شوری در ایران:

پراکنش مناطق شور در ایران

۱-۱۲ شوری آب و شوری خاک:

۱-۱۳ شوری و گیاه:

۱-۱۴ آثار شوری در گیاه:

گیاهان تحت اثر شوری از دو مسئله رنج می‌برند:

۱- تنش اسمزی:

۲- اثرات اختصاصی یون‌ها:

۱-۱۴-۱ شوری و رویش دانه:

۱-۱۴-۲ اثر شوری بر سایر مراحل رشد:

۱-۱۴-۳ اثرات شوری بر ساختمان و اندام گیاهی:

۱-۱۵  اثرات متقابل شوری و محیط (دما- نور- رطوبت و…)

۱-۱۶ اثرات متقابل شوری و هورمونهای گیاهی:

۱-۱۶-۱ اکسین:

۱-۱۶-۲ سیتوکنین‌:

۱-۱۶-۳ جیبرلین:

۱-۱۶-۴ اتیلن:

۱-۱۷ مقاومت گیاهان زراعی در برابر شوری خاک:

جدول ۴ طبقه‌بندی تعدادی از گیاهان براساس مقاومت به شوری

۱-۱۸ حذف تنش شوری:

‌۱-۱۹ فیزیولوژی سازش در برابر تنش شوری:

۱-۲۰  مقدار نسبی آب (RWC):

۱-۲۱ یون‌ها:

۱-۲۱-۱ کلر:

۱-۲۱-۲ پتاسیم:

۱-۲۱-۳ کلسیم:

۱-۲۱-۴ منیزیم:

۲-۱  ابزار مورد نیاز:

 

  • کوره الکتریکی
  • آون
  • ترازوی دیجیتال
  • خط کش
  • کاغذ صافی
  • لیوان پلاستیکی
  • چراغ الکلی
  • هیتر
  • ارلن- بشر-پیپت مدرج-بورت

۱۰-بوته چینی

۱۱-پنس استریل

۱۲-لامینار

 

 

۲-۲  مواد مورد نیاز:

 

۱-بذرهای گندم رقم تجن

۲-بذرهای لوبیا سبز رقم جماران

۳-هورمون کینتین

۴-محیط کشتMS

۵-مایع ظرفشوئی

۶-وایتکس

۷-اتانول

۸-آب مقطر استریل

۹-نیترات نقره ۰۲۵/۰ نرمال

۱۰-محلول آمونیاک

۱۱-دی کرومات پتاسیم ۵%

۱۲-معرف موروکسید

۱۳-معرف اریوکروم

۱۴-پارافیلم

۱۵-قارچ‌کش

۱۶-سود ۵/۲ نرمال

۱۷- EDTA01/0 نرمال

۲- ۳ آماده کردن مواد اولیه:

۱-۳-۲ کینتین:

۲-۳-۲ نیترات نقره ۰۲۵/۰ نرمال:

۲-۳-۳ محلول EDTA  ۰۱/۰ نرمال:

۲-۳-۴  محلول  NaOH ۵/۲ نرمال:

۲-۳-۵ محلول آمونیاک:

۲-۳-۶ محیط کشت MS:

۲-۴  شرح آزمایشات :

۲-۵ روش تهیه محیط کشت :

جدول ۵  محلولهای استوک محیط کشت موراشیج و اسکوگ (MS)

۲-۶ مراحل کشت بذر

جدول ۶ تیمارهای مختلف مورد استفاده برای گیاه گندم

۲-۷ اندازه گیری وزن تر و وزن خشک گیاهان:

۲-۸ اندازه گیری درصد جوانه زنی:

۲-۹- اندازه گیری یونها

۲-۹-۱- کلر

۲-۹-۲- اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم:

۲-۹-۲-۱- اندازه گیری یون کلسیم:

۲-۹-۲-۲- اندازه گیری یون منیزیم:

۳-۱ اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر جوانه‌زنی بذرهای گندم (رقم تجن)

جدول ۷  اثر تیمارهای مختلف نمک و هورمون سیتوکنین بر درصد جوانه‌زنی گندم

۳-۲ اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر طول دانه‌رستهای گندم:

۳-۲-۱ ساقه:

جدول (۸) اثر تیمارهای مختلف نمک و هورمون سیتوکنین بر طول دانه رستهای گندم

۳-۳- اثر شوری و هورمون سیتوکینین بر وزن تر و وزن خشک ساقه در گیاه گندم:

۳-۳-۱- وزن تر ساقه گندم

۳-۳-۲- وزن خشک ساقه گندم:

جدول ۹  اثر تیمارهای مختلف نمک وهورمون سیتوکنین بر وزن تر و خشک گیاه گندم

۳-۴- اثر شوری و هورمون سیتوکینین بر طول ریشه‌های دانه‌رست گندم:

جدول ۱۰ اثرتیمارهای مختلف نمک وهورمون سیتوکنین بر طول ریشه گیاه گندم

۳-۵- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر وزن تر و وزن خشک ریشه در گیاه گندم:

۳-۵-۱- وزن تر ریشه:

۳-۵-۲- وزن خشک ریشه:

جدول ۱۱ اثرتیمارهای مختلف نمک وهورمون سیتوکنین بر وزن تر و خشک ریشه گیاه گندم

۳-۶- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر میزان یونهای کلسیم و منیزیم و کلر در اندامهای هوایی گیاه گندم:

۳-۶-۱- کلسیم:

جدول ۱۲  مقدار کلسیم بر حسب میلی‌گرم در گرم وزن خشک در اندام هوایی گیاه گندم

۳-۶-۲- منیزیم:

جدول ۱۳ نمودار منیزیم بر حسب میلیگرم در گرم وزن خشک در اندام هوایی گیاه گندم

۳-۶-۳- کلر:

جدول ۱۴ مقدار کلر بر حسب میلیگرم در گرم وزن خشک در اندام هوایی در گیاه گندم

۳-۷- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر جوانه زنی بذرهای لوبیا:

جدول ۱۵- درصد جوانه زنی بذرهای لوبیا

فصل ۴- بحث و بررسی نتایج:

۴-۱- تفسیر نتایج حاصل از جوانه زنی بذر گندم:

 

۴-۲- تفسیر نتایج حاصل از طول دانه رستهای گندم:

۴-۳- تفسیر نتایج حاصل از وزن تر و وزن خشک ساقه گیاهان گندم:

۴-۴- تفسیر نتایج حاصل از طول ریشه گیاهان گندم:

۴-۵- تفسیر نتایج حاصل از وزن تر و وزن خشک ریشه گیاهان گندمی:

۴-۶- تفسیر نتایج حاصل از میزان یونهای کلر، کلسیم و منیزیم در اندامهای هوایی گیاهان گندم:

۴-۷- تفسیر نتایج حاصل از جوانه زنی بذرهای لوبیا سبز:

منابع فارسی و لاتین ( اثرات شوری در کشاورزی )

۱- اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی ایران (۱۳۷۹) گزارش وضعیت عمومی پنبه کشور در سال زراعی ۱۳۷۹. معاونت زراعت. وزارت جهاد کشاورزی.

۲- اسدی،م. حیدری،ن.وعباس،ف.(۱۳۷۵). تعیین ضرایب راندمان آبشویی خاکهای شور وسدیمی منطقه گرگان مجموعه مقالات کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور، ۲۵۰-۲۳۸.

۳- بسرا، آ.اس وبسرا،ار.ک.(۱۳۷۹). مکانیسم‌های مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی. ترجمه: کافی، م و مهدوی دامغان،ع. صفحه۴۶۷.

۴- جعفری،م وعصری،ی. (۱۳۷۴) مطالعه شورروی ها و تهیه نقشه پوشش گیاهی. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع صفحه۳۱.

۵- جعفری،م.،(۱۳۷۳). بررسی مقاومت شوری در تعدادی از کراسهای مرتعی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، صفحه۶۹.

۶- جعفری،م، (۱۳۶۹). شوری و اثرات آن در خاک گیاه. انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد، دانشگاهی، صفحه۳۳.

۷- جلیل‌فر،ع.، (۱۳۶۸). تهیه منحنی شوری زدایی خاکهای شور و قلیایی گرگان. گزارش موسسه تحقیقیات جنگلها مراتع، صفحه۳۴.

۸-  دیانت‌نژاد، ح و بهفر،ع.- گیاهان در محیط‌های شور ( ۱۳۶۶). مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران.

۹- رحیمیان، خسروی. (۱۳۷۵) فیزیولوژی بذر (ترجمه) انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

a9-رضایی،م.(۱۳۸۲) جنبه های تاثیر شوری بر تندش بذر و رشد گیاهک های پنبه تا آغازغنچه دهی.(پایان نامه دکتری)

۱۰- زرگری،ع. گیاهان دارویی ج۱ص ۶۱۰. (۱۳۶۸) انتشارات دانشگاه تهران.

۱۱- سرمدینا،غ.، (۱۳۷۴. ‌) اهمیت تنشهای محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران،کرج.

۱۲- سلطانی،۱، (۱۳۷۷). کاربرد نرم‌افزار SDS در تجربه آماری. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

۱۳- صانعی،ج و ضیایی موسوی،ر.(۱۳۷۳). مقاومت به شوری در گیاهان. نشریه ادواری واحد گرگان. شماره۱: ۲۸-۲۰

۱۴- طبایی عقدایی،ر. (۱۳۷۸). بررسی پتانسیل مقاومت به تنشهای محیطی در برخی ازگند میان مرتعی. مجله پژهش و سازندگی، شماره ۴۰: ۴۱-۴۵

۱۵- علوی پناه، س.، (۱۳۶۸). کویر علیه ایران. انتشارات وزارت، جهادکشاورزی.

۱۶- فاجریا، ان. کا.، (۱۳۷۵). اهیمت تنشهای محیطی در زراعت. ترجمه هاشمی دزفولی، ۱.، کوچکی،ع. وبنایان اول ،م. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، صفحه ۱۷۵.

۱۷- فهیمی، ج و حاجی بلند، ر.، (۱۳۷۵). پاسخ‌های گیاه جو به اثرات متقابل سدیم- کلسیم در شرایط شور. مجله علوم دانشگاه تهران، تهران، جلد ۲۲ شماره ۱: صفحه ۵۶-۴۳.

۱۸- قبادیان، ع .، (۱۳۶۳). پدولوژی مناطق خشک و نیمه خشک. انتشارات عمیدی تبریزی، صفحه ۴۹۹.

۱۹- قدرت‌الله فتحی، مهندس بهروز اسماعیلی پور، مواد تنظیم شده رشد گیاهی (ترجمه)

۲۰- کافی،م. و استیوارت، س.، (۱۳۷۷). اثرات شوری و تجمع کاتیونها در اندام‌های حیوانی و ریشه ارقام گندم مقاوم و حساس به شوری. مجله علوم زراعی ایران جلد ۱، شماره ۲، ۲۱-۹.

۲۱- کشاورزی شکری،ع.، شیدایی، م، و محمدرضا عمران، ش.، (۱۳۷۷) آلودگی آب، انتشارات علوم کشاورزی تهران صفحه ۵۲.

۲۲- کریمی،ه. (۱۳۷۱) گندم.ص ۵۹۹. مرکز نشر دانشگاهی.

۲۳- کنراد، م.، (۱۳۷۱) . کرکبی،ا. (۱۳۶۷). اصول تغذیه گیاه. ترجمه علی‌اکبر سالار دینی و مسعود مجتهدی. جلد دوم صفحه ۱۴۴-۱۳۳.

۲۴- کوچکی، ع.، (۱۳۷۱). زراعت در مناطق خشک (غلات، حبوبات)، گیاهان صنعتی و گیاهان علوفه‌ای، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه مشهد.

۲۵- کوچکی،ع وبنایان ،م- زراعت حبوبات .( ۱۳۶۸)

۲۶- کوچکی، ع و راشد، م. (ترجمه) مبانی فیزیولوژیکی رشدونمو گیاهان زراعی- ۱۳۶۷- انتشارات آستان قدس رضوی

۲۷- مجیدی هروان،ا و شهبازی، م.، (۱۳۷۳). روش برسی تعیین تحمل ارقام گندم به شوری مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۲۵ شماره ۱: ۸-۱

۲۸- معرفت، م.، (۱۳۷۱). برسی مقاومت به شوری سور علوفه‌ای. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

a28-منطقی،ن.،(۱۳۶۵).تشریح روشها و برسیهای آزمایشگاهی روی نمونه های خاک و آب.مؤسسه تحقیقات خاک و آب.نشریه شماره ۱۶۸.

۲۹- والتر، ل.، (۱۳۷۶). اکوفیزیولوژی گیاهی . ترجمه: کوچکی، ع.، سلطانی، ا.، و عزیزی، م.، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، صفحه ۲۷۱.

۳۰- هاشمی‌نیا، م.، کوچکی، ع.، و قهرمان، ن.، (۱۳۷۶). بهره‌برداری از آبهای شور در کشاورزی پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، صفحه ۲۳۶.

 

 

 

اطلاعات محصول فروشی ( اثرات شوری در کشاورزی )

پایان نامه که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی معماری و عمران با عنوان اثرات شوری در کشاورزی است و در ۹۵ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  ۳۰۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، لینک دانلود مقاله و پروژه موجود  برای  شما نمایان می شود .

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سایت یوبانک بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
497 نمایش
تومان30,000
مزایای شما از این خرید:
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بازگشت 5% از مبلغ خرید به کیف پول حساب کاربری‌تان
اثرات شوری در کشاورزی
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
فرمت: ورد
زبان: فارسی
به روز شده در:

سایر محصولات فروشگاه یوبانک Other Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
316 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
313 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
250 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
305 نمایش
1
تومان35,000

محصولات مرتبط Related Products

حقوق مالکیت معنوی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا [...]
99 نمایش
1
تومان20,000
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران مقاله ای که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی معماری با عنوان بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایراناست و در ۳۲ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام چنان که گذشت، […]
134 نمایش
1
تومان35,000
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
پایان نامه  که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی روانشناسی با عنوان پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک است و در 63 صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  60000  [...]
313 نمایش
1
تومان60,000
بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
پایان نامه که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی است و در 58 صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  30000  تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و [...]
232 نمایش
1
تومان30,000
2360 شناسه محصول
497 نمایش