در صورت عدم تمایل یا امکان پرداخت وجه بصورت اینترنتی، می توانید مبلغ مربوط به فایلهای درخواستی تان را از طریق مراجعه به بانک یا خودپرداز یا سایر روشهای مربوطه، به یکی از شماره حسابهای زیر (بنام مهرداد طهماسبی ) واریز فرمایید

هزینه : در صورت توافق قیمت باید آن را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید .

و از طریق شماره تلفن زیر سریال فیش واریزی را به ما اطلاع دهید .

 

نام بانک و نوع حساب

شماره حساب

نام صاحب حساب

شماره ۱۶ رقمی کارت برای واریز از کارت خود پرداز

شماره تلفن برای اعلام واریز

کشاورزی

۸۱۳۸۱۲۰۳۴

مهرداد طهماسبی

۶۰۳۷۷۰۱۵۰۱۳۰۲۹۶۹

۰۹۳۸۱۶۴۰۷۰۸

انصار

مهرداد طهماسبی

۶۲۷۳۸۱۱۱۰۷۹۶۱۹۸۶

۰۹۳۸۱۶۴۰۷۰۸

عابر بانک ملی ایران

۰۳۴۲۴۶۸۷۶۵۰۰۶

مهرداد طهماسبی

۶۰۳۷۹۹۷۳۵۷۶۱۴۱۳۱

۰۹۳۸۱۶۴۰۷۰۸

پست الکترنیکی:[email protected]             

                                                                     پست الکترنیکی:[email protected]

 

 

موبایل مدیر: مهرداد طهماسبی