شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی
بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی

بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
432 نمایش
تومان30,000

بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی (نمونه موردی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور مشگین شهر)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته روانشناسیبا عنوان بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی است و در ۵۸ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نارضایتی بدنی  با اختلالات خلقی در میان دانشجویان پسر می باشد.جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان پسر پیام نور مشگین شهر بود که از میان آنها ۱۰۰ نفر به طور تصادفی انتخاب کردیم. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ۶۹ ماده ای نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خودو پرسشنامه ۳۰ سوالی تنظیم خلقی (MDQ) می باشد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.

نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که بین نارضایتی بدنی با اختلالات خلقی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد بدین معنی که بالا بودن میزان نارضایتی بدنی، منجر به بروز اختلالات خلقی شده است.بنابر این امید است با آموزش صحیح جوانان و با ارتقاء میزان رضایت بدنی در جهت تعدیل و کاهش میزان اختلالات خلقی حاصل از نارضایتی بدنی پسران ،به سطح مطلوبی از بهداشت روانی دست یافت.

کلید واژه:نارضایتی بدنی،اختلالات خلقی،دانشجویان پسر

 

سرفصل های موجود در این مقاله »

 

فصل اول :کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه:

۱-۲بیان مسئله:

۱-۳ اهداف پژوهش:

۱-۳-۱:هدف کلی :

۱-۳-۲-فرضیه های پژوهش:

۱-۴-تعریف مفهومی متغیر ها:

تصویر بدنی و نارضایتی از آن:

اختلالات خلقی:

۱-۵-تعریف عملیاتی متغیر ها

 ۱-۶ اهمیت و ضرورت مسئله

فصل دوم :مفاهیم ، نظریه ها ، سابقه پژوهش

۲-۱-نارضایتی بدنی:

۲-۱-۲-تعاریف نارضایتی بدنی

۲-۱-۳-نظریه ها ، دیدگاه ها و ابعاد نارضایتی بدنی

۲-۱-۳-۱-ابعاد نارضایتی بدنی

۲-۱-۳-۲-نظریه های مرتبط با نارضایتی بدنی

نظریه های تن انگاره و نارضایتی از بدن

۱- نظریه‌ی فرهنگی ـ اجتماعی

۲ـ نظریه‌ی مقایسه‌ی اجتماعی

۳- باور به کنترل شخصی و نارضایتی از بدن

۴- نظریه ی ناهمخوانی خود

۵- نظریه ی طرحواره ی خود

۶- نظریه ی شی انگاری

۷- نظریه فمنیستی (مرد گرایی)

۸-نظریه ی شناختی- رفتاری

تحریفهای شناختی، تن انگاره و نارضایتی از بدن:

عوامل موثر بر تن انگاره و نارضایتی از بدن

عوامل زیستی:

جنسیت:

سن:

۲-۲-اختلال خلقی

۲-۲-۱-تاریخچه اختلالات خلقی

۲-۲-۲-تعاریف و ابعاد اختلال خلقی

انواع اختلالات خلقی:

همه‌گیر شناسی اختلال‌های خلقی

عوامل موثر در بروز اختلالات خلقی:

جنس:
سن:

نژاد:
عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی

وضع تأهل :

تاریخچه خانوادگی:

تجارب دوران کودکی:

دوره‌های خلق

دوره افسردگی:

دوره مانیا:

نظریات مرتبط درباره اختلالات خلقی:

نظریه ها

روان پویشی:

 یادگیری :   

انسان گرایی و وجودگرایی:

شناختی:

فصل سوم :روش پژوهش

۳-۱-طرح پژوهش

۳-۲-روش پژوهش

۳-۳-جامعه آماری پژوهش

۳-۴-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری

۳-۵-ابزار سنجش

۳-۵-۱-پرسشنامه تصویر بدنی

پرسشنامه تنظیم خلق (MDQ)

معرفی پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه:

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی:

۳-۶-روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهار :تجزیه و تحلیل داده ها

جدول ها:

میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهش

ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون بین رضایت بدنی و اختلالات خلقی

ماتریس همبستگی گشتاوری پیرسون بین رضایت بدنی و مولفه های اختلال خلقی

تحلیل رگرسیون خطی رابطه بین رضایت بدنی و اختلال خلقی

ضرایب معادله پیش بینی اختلال خلقی بر اساس رضایت بدنی

فصل پنج :بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

 

منابع

۱-بساکنژاد، سودابه و غفاری، مجید ( ۱۳۸۶ )، رابطه بین ترس از بدریختی بدنی و اختلالات روانشناختی

در دانشجویان، مجله علوم رفتاری

۲-حسنی، محدثه ( ۱۳۸۸ )، بررسی همه گیرشناسی نگرانی از بدریختی بدنی و اثربخشی روایت درمانی به

شیوه گروهی بر کاهش آن در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز.

۳-زرگر، صیاد و بساکنژاد ( ۱۳۹۰)اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر اختلال بدشکلی بدن

و حساسیت بین فردی در دانش آموزان پسرمجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان

۴- قادری، زهرا؛ خدادادی، زهرا و عباسی، زهرا ( ۱۳۸۸)اثربخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف درنوجوانان پسر شهر شیراز

۵- گلدنبرگ، ایرند و گلدنبرگ، هربرت ( ۲۰۰۰ )، خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا حسین شاهی و سیامک

نقشبندی ( ۱۳۸۲ )، تهران، انتشارات روان.

۶-مکیان، سمیهسادات؛ اسکندری، حسین؛ برجعلی، احمد و قدسی، دلآرام ( ۱۳۸۹)مقایسه تاثیرات روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن مردان مبتلا به اضافه ومرد و چاقی،پژوهنده

۷-مهرابیزاده هنرمند، مهناز؛ نجاریان، بهمن و بهارلویی،رویا (۱۳۸۸) رابطه کمالگرایی و اضطراب مجله روانشناس

 

 

۸- Grossbard JR, Lee CM, Neighbors C, Larimer ME. Body image concerns and contingent

self-esteem in male and female college students. Sex Roles. 2009;60(3-4):198-207.

۹-Espina A, Ortego MA, Ochoa de Alda I, Aleman A, Juaniz M. Body shape and eating

disorders in a sample of students in the Basque country: A pilot study. Psychology in Spain.

۲۰۰۲;۶(۱):۳-۱۱.

۱۰-Amidi M, Ghofranipoor F, Hosseini R. Body image dissatisfaction and body mass index

in adolescent girls. Journal of Research in Behavioral Sciences.2006;4(1):59-65.

۱۱-Silva DAS, Nahas MV, de Sousa TF, Del Duca GF, Peres KG. Prevalence and associated

factors with body image dissatisfaction among adults in southern Brazil: a population-based

study. Body Image. 2011;8(4):427-31.

۱۲-Kluck AS. Family influence on disordered eating: The role of body image dissatisfaction.

Body image. 2010;7(1):8-14.

۱۳-Mousa TY, Mashal RH, Al-Domi HA, Jibril MA. Body image dissatisfaction among

adolescent schoolgirls in Jordan. Body Image. 2010;7(1):46-50.

۱۴-Chisuwa N, O’Dea JA. Body image and eating disorders amongst Japanese adolescents.

A review of the literature. Appetite. 2010;54(1):5-15.

۱۵-Bolboli L, Habibi Y, Rajabi A. The effect of exercise on body image, body mass and social

anxiety in students. Journal of school psychology. 2013;2(2):29-43.

۱۶-Uzun Ö, Güleç N, Özşahin A, Doruk A, Özdemir B, Çalışkan U. Screening disordered eating

attitudes and eating disorders in a sample of Turkish female college students. Comprehensive

psychiatry. 2006;47(2):123-6.

۱۷-Delene LM, Brogowicz AA. Student healthcare needs, attitudes, and behavior: Marketing

implications for college health centers. Journal of American College Health. 1990;38(4):157-

۱۸-Cash TF. Body image: past, present, and future. Body Image, ۲۰۰۴

۱۹- Thompson JK, Stice E. Thin-ideal internalization:Mounting evidence for a new risk factor for bodyimagdisturbance and eating pathology. Current directions in psychological science, 2001

۲۰-Tantleff-Dunn S, Lindner DM. Body image and social functioning. In: Cash TF, Smolak L, editors. Body image: A handbook of science, practice, and prevention. 2nd. New York: Guilford Press, 2011

۲۱- Dehghani M, Chehrzad M, Jafari Asl M, Soleimani R. Evaluate the relationship between body image satisfaction with the socio-cultural patterns Teenage girls in Rasht. Journal of Hamadan Nursing and Midwifery, ۲۰۱۳

۲۲- Sadeghi H, Abedini Z, Nouroozi M. Evaluate the relationship between mental health and educational success. Journal of Qom University Medical Sciences, 2014

۲۳- Karami S, Pirasteh A. Assess the status of mental health students in Zanjan University of Medical Sciences. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services, ۲۰۰۲

۲۴- Hosseini SH, Mousavi MH. Comparison of mental health Medical and Paramedical Sciences student. Journal of Gorgan University Medical Sciences, ۲۰۰۴

۲۵- Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med, ۱۹۷۹

۲۶- Najafi M, Solati dehkordi K, Forouzbakhsh F. Relationship between staff burnout and mental health in staff of nuclear energy organization, Isfahan. J Shahrekord Univ Med Sci, ۲۰۰۰

۲۷-  Cash TF. An 8-step program for learning to like your looks. The body image workbook. Oakland: New Harbinger Publication; 1997.

۲۸- Brown TA, Cash TF, Mikulka PJ. Attitudinal body – image assessment: Factor analysis of the body – Self

Relations Questionnaire. Journal of personality Assessment, ۱۹۹۰

۲۹- Zar-Shenas S, Karbalaaei-Nouri A, Hosseini S, Rahgozar M, Seyed-Nour R, Moshtagh N. The Effects of Aerobic Exercise on Body Image Attitudes in Women. Journal of Rehabilitation, ۲۰۱۰

۳۰-Zeighami Mohammadi Sh, Mojdeh F. Correlation between body mass index, body image, and depression among women referring to Health Clinic of Hazrat–e-Ali Hospital Health Clinic in Karaj, Modern Care journal. ۲۰۱۲

۳۱- Siegel JM, Yancey AK, Aneshensel CS, Schuler R. Body Image, Perceived Pubertal Timing, and Adolescent Mental Health. Journal of Adolescent Health, ۱۹۹۹.

۳۲- Gillen M.M. Associations between positive body image and indicators of men’s and women’s mental and physical health. Body Image, ۲۰۱۵.

۳۳- Habib Pour Z, Sharifi AA. Comparative study of depression in girls and boys adolescent. Journal Urmia Nursing and Midwifery. 2008.

۳۴- Shoarinezhad AA. Developmental psychology. Tehran: Payam Noor University; 2007. [Persian].

۳۵- Amidi M, Ghofranipour F, Hosseini R. Relationship between body image dissatisfaction body mass indexes in girls adolescent. Journal of Behavioral Science. 2006.

۳۶- Kushan M, Vaghei Q. Psychiatric Nursing (Health 1). 5th ed. Tehran: Andishe Rafi Thought; 2007.

۳۷- Van Leeuwen CM, Post MW, Van Asbeck FW, Van Der Woude LH, De Groot S, Lindeman E. Social support and life satisfaction in spinal cord injury during and up to one year after inpatient rehabilitation. J Psychol. 2010.

۳۸- Sujoldzic A, Lucica AD. A cross-cultural study of adolescents, body image and psychological well-being. Coll Antropol. 2007.

۳۹- Freda I, Gamze A. Social phobia among university students and its relation to self-esteem and body-image. J Psychiatr Res. 2004.

۴۰- Kornblau IS, Pearson HC, Breitkopf CR. Demographic, behavioral and physical correlates of body esteem among low – income female adolescents. J Adolesc Health. 2007.

۴۱- Annis NM, Cash TF, Hrabosky JI. Body image and psychosocial differences among stable average

weight, currently overweight, and formerly overweight women: The role of stigmatizing experiences. Body Image. 2004.

۴۲- Basaknezhad S, Ghaffari M. Disfigure the body and the relationship between fears of psychological disorders in students. Journal of Behavioural Science. 2007.

۴۳- Shamsaddin Saeed N, Aziz-zade FM, Mohammad Sujoldzic A, Lucica AD. A cross-cultural study of adolescents, body image and psychological well-being. Coll Antropol. 2007.

۴۴- Hargreaves DA, Tiggemann M. Idealized media image and adolescent body image: Comparing boys and girls. Body Image. 2004.

۴۵- Rezai, A, & Inalom, M. Management body and its relationship with social factors among girls Mazandaran University. Women’s strategy Studies. 2010.

۴۶- McLean SA, Paxton SJ, Wertheim EH. Mediators of the relationship between media literacy and body dissatisfaction in early adolescent girls: Implications for prevention. Body Image. 2013.

۴۷- Tracy L. Tylka. Natalie J. Sabik. Integrating social comparison theory and self-esteem within objectification theory to predict women’s disordered eating. Sex Roles. 2010.

۴۸- Carr ER, Szymanski DM, Taha F, West LM, Kaslow NJ. Understanding the link between multiple oppressions and depression among African American women the role of internalization. Psychol Women Q. 2014.

۴۹- Noghani F, Monjamed Z, Bahrani N, Ghodrati Jablo V. The comparison of self-esteem between male and female cancer patients. Hayat. 2006.

۵۰- Markey CN. Invited commentary: Why body image is important to adolescent development J Youth Adolesc. 2010.

۵۱- Lawler M, Nixon E. Body dissatisfaction among adolescent boys and girls: the effects of body mass, peer appearance culture and internalization of appearance ideals. J Youth Adolesc. 2011.

۵۲- Slater A, Tiggemann M. Gender differences in adolescent sport participation, teasing, self-objectification and body image concerns. J Adolesc Health. 2011..

۵۳- Cash TF. Cognitive-behavioral perspectives on body image. Encyclopedia of body image and

human appearance.1 st ed. San Diego; CA, 2012.

۵۴- Cash TF, Duel L A, Perkins L. Women’s psychosocial outcomes of breast augmentation with

silicone gel-filled implants: a 2-year prospective study. Plast Reconstr Surg 2002.

۵۵- VandenBerg P, Thompson JK, Obremski-Brandon K, et al. The tripartite influence model of

body image and eating disturbance: A covariance structure modeling investigation testing the

mediational role of appearance comparison. Psychosom Res 2002.

۵۶- Spangler DL, Stice E. Validation of the beliefs about appearance scale. Cognit Thera Res2002.

۵۷- Hollon SD, Kriss MR. Cognitive factors in clinical research and practice. Clin Psychol Rev1984.

۵۷-Cloninger CR, Surakic DM, Przybbeck TR. A psycho biological model of temperament and character. Arch General Psychiatry 1993.

۵۸-Yang S, Sung J, Kim JH, Song YM, Lee K, Kim HN, et al. Some personality traits converge gradually by long-term partnership through the life course-genetic and environmental structure of cloningers

temperament and character dimensions. J Psychiatr Res2015.

۵۹-Kaviani H. Biological theories of personality. Tehran, Sana, 2004. Norman R, Patten SB, et al. Global

variation in the prevalence and incidence of Psycho Med 2013.

 

اطلاعات محصول فروشی

پایان نامه که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی است و در ۵۸ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  ۳۰۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، لینک دانلود مقاله و پروژه موجود  برای  شما نمایان می شود

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سایت یوبانک بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
432 نمایش
تومان30,000
مزایای شما از این خرید:
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بازگشت 5% از مبلغ خرید به کیف پول حساب کاربری‌تان
بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 58
فرمت: ورد
زبان: فارسی
به روز شده در:

سایر محصولات فروشگاه یوبانک Other Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
857 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
868 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
730 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
788 نمایش
1
تومان35,000

محصولات مرتبط Related Products

حقوق مالکیت معنوی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا [...]
199 نمایش
1
تومان20,000
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران مقاله ای که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی معماری با عنوان بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایراناست و در ۳۲ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام چنان که گذشت، […]
347 نمایش
1
تومان35,000
تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری   تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری مقاله ای برای رشته ی روانشناسی  است و در ۱۸ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام    هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای رایانه ای استفاده میکنند. جامعه پژوهشی را [...]
279 نمایش
1
تومان30,000
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک   پایان نامه ای با عنوان پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک به صورت فایل ورد آماده کرده ام هدف پژوهش حاضر پیش [...]
336 نمایش
1
تومان100,000
2461 شناسه محصول
432 نمایش