شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
547 نمایش
تومان40,000

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول

مقاله با عنوان بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول است و در ۷۷ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام .

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول بود.  پژوهش توصیفی – مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر متوسطه دوره اول (دوره راهنمایی سابق) شهرستان مشگین شهر در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و والدین آنان بودند که به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله ای ۱۲۰ نفر دانش­آموز و والدین (یکی از والدین) آنان انتخاب شدند.

برای جمع آوری اطلاعات

از پرسشنامه شیوه­های فرزندپروری بامریند و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک­فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و بین سبک­فرزند پروری استبدادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

بین ویژگی­های جمعیت شناختی تحصیلات، درآمد و محل سکونت والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک­های فرزندپروری والدین و متغیرهای جمعیت شناختی ۶۳ درصد توانایی پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان را دارند. این نتیجه حاکی از اهمیت سبک­های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان می­باشد.

 

کلمات کلیدی: سبک­های فرزندپروری، متغیرهای جمعیت شناختی، پیشرفت تحصیلی.

 

فهرست مطالب ( بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول )

 

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۱-اهداف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-۲- اهداف جزئی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵- فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶-سوال پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: ادبیات و مستندات، چارچوب‌ها و مبانی، سابقه و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۱-تعاریف پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۲-معیارهای پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۳-عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۴-متغیرهای جمعیت شناسی والدین و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۵-ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۶-شرایط اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۷-سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۸-زمینه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۹-دانشگاه و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱۰-انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۱۱-نمره و ارزشیابی و  پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳-سبک‌های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۱-ابعاد سبک‌های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۳-۲-بعد گرم بودن والدین………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۳-۳-بعد کنترل   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۳-۴-جنبه‌های منفی والدین……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۳-۵-الگوهای بامریند در مورد شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۳-۶-والدین دارای اقتدار منطقی………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۳-۷-والدین استبدادی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۳-۸-والدین افراطی (زیاده رو) والدین مسامحه کار…………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۴- پیشینه­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۱- جمع­بندی پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۲- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۴- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۵- ابزارگردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۶- روش گردآوری داده‏ها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۷- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها………………………………………………………………………………………………… ۴۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۴-۲- یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۴-۳- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۴- یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

۵-۱-بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۵-۲-نتیجه­گیری کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۵-۳-محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۵-۴-پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۵-۴-۱-پیشنهاد کاربردی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

 

فهرست جدول ها ( بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول )

 

 

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی………………………………………………………………. ۴۳

جدول (۴-۲): میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان……………………………………………………………………………. ۴۳

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی والدین بر حسب تعداد فرزندان………………………………………………………………………. ۴۴

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی والدین بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………….. ۴۴

جدول (۴-۵): توزیع فراوانی والدین بر حسب مکان زندگی………………………………………………………………………… ۴۵

جدول (۴-۶): توزیع فراوانی والدین بر حسب درآمد…………………………………………………………………………………… ۴۵

جدول (۴-۷) میانگین و انحراف استاندارد شیوه های فرزندپروری……………………………………………………………….. ۴۶

جدول (۴-۸) ضریب همـبستگی پیرسون بـین سبک های فـرزندپروری در والـدین بـا پیشـرفت تحصیلی

دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

جدول (۴-۹) ارتباط بین سطح تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………. ۴۷

جدول (۴-۱۰): ارتباط بین سطح درآمد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………….. ۴۸

جدول (۴-۱۱): ارتباط بین محل سکونت والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………….. ۴۸

جدول (۴-۱۲): نتایج تحلیل رگـرسیون چـندگانه سبـک های فرزنـدپروری والدین و متغیـرهای جمـعیت

شناختی والدین در پیش بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………. ۴۹

منابع و مأخذ

 • برک، لورای. (۲۰۰۱). روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی. ترجمه یحیی سید محمدی. (۱۳۸۵)، تهران: انتشارات ارسباران.
 • بیابانگرد، اسماعیل.(۱۳۸۷). روش­های پیشگیری از افت تحصیلی. تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
 • تقوایی یزدی، مریم؛ فاطمه، زارعی دنگسرکی و کیایی، ابراهیم. (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس غیر انتفاعی ناحیه ۲ ساری، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان.
 • خواجوی مقدم، عبدالسخی؛ حسینائی، علی؛ سلیمان پورعمران، محبوبه و فکوری حاجی یار، حسین. (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان کلاله. کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، ترکیه- استانبول.
 • داودی، علیرضا. (۱۳۹۴). تاثیر سطح اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی در شهرستان کازرون. سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

 • دلاور، علی. (۱۳۸۵). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. ویرایش دوم؛ تهران: نشر رشد، صص ۱۱۶-۱۳۶.
 • رستمی، رقیه. (۱۳۹۳). بررسی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان.
 • رضایی، اکبر و خداخواه، شبنم. (۱۳۸۸). رابطه بین سبک های فرزند پروری و باورهای معرفت شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، ۲(۵)، صص ۱۱۷- ۱۳۴.
 • صالحین، علی. (۱۳۸۲). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری پدران با شخصیت و تحصیلات آنها در شهر دامغان. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی.
 • عباسی، بتول. (۱۳۸۲). رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

 • فتحی زاده، میثم. (۱۳۹۲). رابطه پیشرفت تحصیلی و شیوه­های فرزندپروری و رابطه با همسالان با میزان پرخاشگری در بین دانش آموزان پسر دوره راهنمایی در شهر تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۲- ۱۳۹۳. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز.
 • کرمی، ابوالفضل.(۱۳۸۴). عنوان بررسی و شناسایی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان. پژوهش­های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، ۲(۴)، صص۱۰۳- ۱۱۸.
 • کیوانی، معصومه و صادقی، علی. (۱۳۹۳). بررسی تأثیر سطح تحصیلات و نگرش والدین دانش­آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس شهری شهرستان میاندوآب بر روابط متقابل و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 • گلعلی زاده، اکبر.(۱۳۹۰). مقایسه شیوه های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه بین نوجوانان آزار دیده ونوجوانان عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اردبیل.
 • لعلی فاز، احمد و عسکری، عباسعلی. (۱۳۸۷). توان پیش­بینی هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش. مطالعات تربیتی و روان شناسی، ۹(۱)، صص ۱۶۷- ۱۸۱.
 • ماسن، پاول هنری؛ جروم، کیگان؛ التاکارول هوستون و جان جین وی کانجر. (۱۹۹۴). رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی. (۱۳۸۴). تهران: انتشارات مرکز.

 • مجتهدی، میثم. (۱۳۸۳). بررسی رابطه بین اضطراب امتحان و معدل نمرات و تأثیر روش شناخت درمانی بر کاهش میزان اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستان. پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ نشده.
 • محمدی، حسین. (۱۳۸۶). بررسی رابطه اضطراب امتحان، درون گرایی – برون گرایی دانش آموزان، تحصیلات و شغل والدین با موفقیت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه.
 • محمودی، غلامرضا. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین شیوه­های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و افسردگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب. پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب.
 • مومنی، زهرا. (۱۳۸۴). تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد.

 • نایینی فرد، زهرا. (۱۳۹۰). بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 • هزاری، زلیخا. (۱۳۸۴). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برسازگاری دانش آموزان دوره متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تبریز.
 • همدانی، حسین. (۱۳۹۳). نقش انگیزش تحصیلی، تفکر انتقادی و رقابت جویی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاسهای چندپایه و تک پایه. پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده علوم.

منابع غیر فارسی

 • Bar-on, R. (1997). Emotional quotient inventory. Toronto: multi-health system Inc.
 • Bar-on, R. & Parker, L. (2000). Emotional & social intelligence insights from emotional quotient inventory (EQi). In: Bar-on R & Parker, J DA (Eds).
 • Baumirnd, D. (1971). Current patterns of parental authority. Develop psycho, 4(2): 1-103.
 • Hew -Min, S. & Che, H. (2015). Relationship between Parenting Styles and Academic Performance among Undergraduates at University Putra Malaysia. Turkey Proceedings of Adved15 International Conference on Advances in Education and Social Sciences. 14(2), 549- 557.
 • Jewrell, R. (2008). The Relationship between Parenting Style and Academic Achievement and the Mediating Influences of Motivation, Goal- Orientation and Academic Self-Efficacy. Electronic Theses, Treatises and Dissertations.
 • Joshi, A., Ferris, J.C., Otto, AL. & Regan, PC. (2003). Parenting styles and academic achievement in college students. Psychological Reports; 93:

  ۸-۸۲۳.

 • Panneer, S. & -Selvam, K. (2013). A study on relationship between parental education and student achievement. Education Research Journal 3(3): 75-82.
 • Petri, H. (1996). Motivation in Education: Theory, Research and Applications (2nd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Merrill.
 • Rajesh, K. & Roshan, L. (2015). Study of Academic Achievement in Relation to Family Environment among Adolescents. The International Journal of Indian Psychology, 1(1): 146-153.
 • Rita, R., Zahedani, Z., Zahra, Y. & Sina, B. (2016). The influence of parenting style on academic achievement and career path. J Adv Med Educ Prof. 4(3): 129-136.
 • Robbinson, H. (2004). Understanding motivation and emotion. ۴th ed. Tehran: Virayesh.
 • Ryan, A. & Deci, R. (2001). The Classroom Social Environment and Changes in Adolescents’ Motivation and Engagement during Middle School. American Educational Research Journal, 38(2): 437-460.

 • Salovey, P., Bedell, B. T., Detweiller, J. B. & Mayer, G. (2000). Coping Intelligently: Emotional intelligence and the coping process. In C. R. (Eds.), Coping: The psychology of what works, New York:  Oxford University pres, 141-164.
 • Selcuk, R.S. (2005). Socioeconomic Status and Academic Achievement: A Meta-Analytic Review of Research. Review of Educational Research, 75(3): 417- 453.
 • Tehsin, F., Malik, M., Saleem, M. & Ali Khan, M. (2013). Parental Involvement and Academic Achievement; A Study on Secondary School Students of Lahore, Pakistan. International Journal of Humanities and Social Science, 3(9): 208-216.

  اطلاعات محصول فروشی

  مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی روانشناسی  با عنوان بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول است و در ۷۷ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت   ۴۰۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، لینک دانلود مقاله و پروژه موجود  برای  شما نمایان می شود .

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سایت یوبانک بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
547 نمایش
تومان40,000
مزایای شما از این خرید:
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بازگشت 5% از مبلغ خرید به کیف پول حساب کاربری‌تان
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و متغیرهای جمعیت شناختی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 77
فرمت: ورد
زبان: فارسی
به روز شده در:

سایر محصولات فروشگاه یوبانک Other Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
1022 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
1032 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
902 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
962 نمایش
1
تومان35,000

محصولات مرتبط Related Products

حقوق مالکیت معنوی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا [...]
279 نمایش
1
تومان20,000
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران مقاله ای که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی معماری با عنوان بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایراناست و در ۳۲ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام چنان که گذشت، […]
428 نمایش
1
تومان35,000
تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری   تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری مقاله ای برای رشته ی روانشناسی  است و در ۱۸ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام    هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای رایانه ای استفاده میکنند. جامعه پژوهشی را [...]
335 نمایش
1
تومان30,000
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک   پایان نامه ای با عنوان پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک به صورت فایل ورد آماده کرده ام هدف پژوهش حاضر پیش [...]
390 نمایش
1
تومان100,000
2409 شناسه محصول
547 نمایش