شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت معنوی
حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
203 نمایش
تومان20,000

حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.

عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند

و معتقدند که کلمه “معنوی” چون مقابل کلمه “مادی” است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است.(۱) این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مأنوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست؛ چرا که مثلاً منشأ استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.

ممکن است این سؤال مطرح شود که نظام حقوق مالکیت معنوی چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد؟ زیرا مقتضای اعمال حق مالکیت و تصرف در اموال آن است که صاحب سرمایه حق داشته باشد هنگام واگذاری عین یا منافع به دیگران، شروطی را در ضمن عقد وضع کند. مثلاً خریدار حق واگذاری و یا اجازه نسخه برداری ندارد. در این موارد، فرقی بین پدیدآورنده یا فرد دیگر که مالک اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالکیت معنوی، به ویژه نظام حق مؤلف و حق تکثیر، به دنبال چیست؟

در پاسخ باید گفت:

این نظام، فارغ از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی را برای پدید آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره همه افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، این نظام موجب می شود که این حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق یاید. لازم به ذکر است بر فرض عدم پذیرش این نظام، قید کردن جملاتی مثل “حق چاپ و تقلید محفوظ است” در پشت جلد کتاب را نمی توان به راحتی به مثابه شرط ضمن عقد دانست؛ چرا که از نظر عرفی کتاب به صورت مشروط خریده نمی شود و هنگام خرید هم شرطی با او نمی شود و لذا این قید هیچ حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی کند.

فهرست مطالب (حقوق مالکیت معنوی)

نظام حق مالکیت مؤلف

آثار مورد حمایت

حقوق مادی

حقوق اخلاقی (معنوی)

قلمرو حق مالکیت مؤلف

نظام حقوق مالکیت صنعتی تجاری

انواع آثار مورد حمایت در نظام حق مالکیت صنعتی

 1. اختراع
 2. الگوی مفید Utility Model
 3. طرح، اشکال و ترسیمات صنعتی Industrial Design
 4. علایم و اسامی تجاری
 5. مایه و پیشه تجارتی
 6. اطلاعات و اسرار تجارتی
 7. رموز کار

انواع حقوق اعطایی در نظام حق مالکیت صنعتی

تفاوت حق مخترع و حق مؤلف

حق مالکیت معنوی از جنبه حقوق خصوصی و بین الملل

پیشینه تاریخی

ایران

حقوق بین المللی و مالکیت های معنوی

الف. پیمان های بین المللی حقوق مالکیت صنعتی

ب. پیمان های بین المللی حقوق مالکیت ادبی وهنری

ج. سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی(۹)

د. سازمان تجارت جهانی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت WTO – GATT

حقوق مالکیت معنوی جنبه های اقتصادی

استراتژی جوامع صنعتی برای حفظ موضع خود از دو طریق قابل بررسی است:

استراتژی امریکا در این رابطه شامل چند مرحله بود:

بررسی فقهی حقوق مالکیت معنوی

نظریه حقوق طبیعی

نظریه پاداش و انگیزه کار

دراین خصوص به استدلالات موافقان ومخالفان می پردازیم:

پی نوشت ها (حقوق مالکیت معنوی)

۱ ر. ک. به: نورالدین امامی، «حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهیدمطهری،ش۲و۳،پاییزوزمستان ۱۳۷۱

۲ حمید آیتی، حقوق آفرینش های فکری، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۸۰

۳ امیر صادقی نشاط، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نزم افزار کامپیوتری، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶، ص ۱۰۲

۴ همان، ص ۱۴۰ به نقل از:

Ripert (G), Boulanger (J): Traite de Droit Civil T. U, Paris, 1957, N: 2210

۵ همان، ص ۱۰۶

۶ نورالدین امامی، پیشین

۷ ر. ک. به: تقی لطفی، «ریشه های تاریخی حقوق تألیفی و حمایت حقوقی صنعتی»، مجله کانون وکلا، سال۲۱،ش۱۱۲و ۱۱۳

 1. (U.C.C) Union Copyright Convention
 2. WIPO World Intettectuall Property Organiziation
 3. TRIPS Trade Related aspects of Interllectual Property Rights

۱۱ ر. ک .به: طاهره میرعمادی، «مقررات حقوقی مالکیت معنوی مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۰۷ و ۱۰۸

۱۲ ر. ک. به: افسانه خاکپور، «تکنولوژی، حقوق مالکیت معنوی و تجارت بین الملل»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی،ش۸۷ ۸۸

۱۳ فرهاد امام، «حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران»، تهران، یلدا، ۱۳۷۳ به نقل از:

Stewort, Frances: International Technology Transfer Issue & Policy Options, WordBonk staff working Papers, Thewnrld Bank, USA, 1979, P. 65-67

۱۴ طاهره میرعمادی، پیشین

۱۵ مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۶۸، ص ۵۶، ۵۸، ۱۳۴، ۱۴۶

۱۶ مثل آیات عظام فاضل،مکارم،امامی کاشانی،جعفرسبحانی و…

۱۷ مضمون بیان آیه اللّه صافی. ر.ک: فصلنامه رهنمون، ش ۲ و ۳، پاییز ۱۳۷۱

۱۸ ر. ک. به: همان، ش ۲۴ / امیر صادقی نشاط، پیشین، ص ۲۹

سایر منابع (حقوق مالکیت معنوی)

۱ حمید آیتی، قدرت عمومی و حقوق پدیدآورندگان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

۲ بیژن حاجی عزیزی، واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی (انتقال تکنولوژی)، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲

۳ عباس سعیدی فر، حق مؤلف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲

۴ هوشنگ صادقی مقدم، حق مؤلف و کنوانسیون های بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۷

۵ علی اکبر کوچکی پور، حقوق پدیدآورنده اثر هنری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰

 1. World Intellectuall Prepery Orgnazation – WIPO- General Information – 1995
 2. W.R. Cornish – Interllectual Preperey – Sweet & Maxwell, 1996
 3. W.R. Cornish – Case & Materials on

Intellectuall Properey Sweet & Maxwell. 1996

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله ای که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی حقوق با عنوان حقوق مالکیت معنوی است و در ۲۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت   ۲۰۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، لینک دانلود مقاله و پروژه موجود  برای  شما نمایان می شود .

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سایت یوبانک بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
203 نمایش
تومان20,000
مزایای شما از این خرید:
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بازگشت 5% از مبلغ خرید به کیف پول حساب کاربری‌تان
حقوق مالکیت معنوی
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 21
تعداد پارت: 1
زبان: فارسی
به روز شده در:

سایر محصولات فروشگاه یوبانک Other Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
862 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
874 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
734 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
791 نمایش
1
تومان35,000

محصولات مرتبط Related Products

بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایران مقاله ای که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی معماری با عنوان بررسی عالم مثال و تجلی آن در هنر و معماری سنتی ایراناست و در ۳۲ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام چنان که گذشت، […]
348 نمایش
1
تومان35,000
بررسی جرم سرقت سنتی و رایانه ای
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی جرم سرقت سنتی و رایانه ای مقاله ای  که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی حقوق با عنوان بررسی جرم سرقت سنتی و رایانه ای است و در ۲۶ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت  ارتکابش ،مهمترین وشایع […]
299 نمایش
1
تومان30,000
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
پایان نامه  که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی روانشناسی با عنوان پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک است و در 63 صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  60000  [...]
542 نمایش
1
تومان60,000
بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
پایان نامه که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین نارضایتی بدنی و اختلالات خلقی است و در 58 صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  30000  تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و [...]
434 نمایش
1
تومان30,000
2627 شناسه محصول
203 نمایش