شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی شاهد پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی شاهد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی شاهد پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی شاهد

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی شاهد

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
577 نمایش
تومان40,000

دانشکده علوم انسانی و تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : حقوق

گرایش:  حقوق خصوصی

عنوان: مسئولیت مدنی شاهد

مسئولیت مدنی شاهد در این پایان نامه با شهادت بعنوان دلیل اثبات دعوی در دو مرحله تحمل شهادت و ادای شهادت برای شاهد ایجاد تکلیف می کند.

به نظر مشهور در فقه، تحمل شهادت برای فرد واجب کفایی و در مواقعی واجب عینی بوده و فرد در صورت امتناع از تحمل شهادت و همچنین در صورت تحمل شهادت و کتمان آن مرتکب گناهی بزرگ گردیده است.

ولی در حقوق ایران امتناع از تحمل شهادت و کتمان شهادت جرم تلقی نشده و به تبع در صورت کتمان شهادت و ورود ضرر به دیگری، کتمان کننده مسئولیت مدنی در قبال آن ندارد.

درخصوص مرحله ادای شهادت، شهادت کذب و رجوع از شهادت به موجب فقه و حقوق ایران با احراز شرایط ایجاد مسئولیت، موجب ضمان بوده و فرد مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشد.

با احراز مسئولیت مدنی شاهد در شهادت کذب و رجوع از شهادت، فرد هم مسئول جبران خسارت مادی و هم مسئول جبران خسارت معنوی زیان دیده می باشد.

کلید واژه ها: تحمل شهادت، شاهد، ادای شهادت، شهادت کذب، مسئولیت مدنی  

 

 

سرفصل های موجود در این مقاله »

عنوان صفحه

مقدمه. ۱

فصل اول. ۴

کلیات… ۴

مبحث اول: شهادت… ۵

گفتار اول: تعریف شهادت… ۵

بند اول: تعریف لغوی.. ۵

بند دوم: تعریف اصطلاحی.. ۶

گفتاردوم: حجیت شهادت… ۶

بند اول: حجیت شهادت در فقه. ۶

الف: آیات و روایات… ۷

ب: اجماع. ۸

ج: بنای عقلا.. ۸

بند دوم: حجیت شهادت در قوانین موضوعه. ۸

گفتار سوم: موضوع شهادت و اقسام آن به اعتبار مرتبه ی گوینده ۱۱

بند اول: موضوع شهادت… ۱۱

بند دوم: تقسیم شهادت به اعتبار مرتبه ی گوینده ۱۱

الف: شهادت مستقیم. ۱۱

ب: شهادت غیر مستقیم. ۱۲

بند سوم: شهادت بر شهادت در قانون مدنی.. ۱۳

بند چهارم: تفاوت شهادت با سایرادله. ۱۴

الف: تفاوت شهادت و اقرار. ۱۴

ب: تفاوت شهادت با سند. ۱۷

ج: تفاوت شهادت با قسم. ۲۰

د: تفاوت شهادت با کارشناسی.. ۲۱

ه: تفاوت شهادت با اماره قضایی.. ۲۳

و: تفاوت شهادت با بینه. ۲۴

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت… ۲۷

گفتار سوم: مسئولیت حقوقی.. ۲۹

بند اول: مسئولیت کیفری.. ۲۹

بند دوم: مسئولیت مدنی.. ۳۰

الف: مسئولیت قراردادی.. ۳۲

ب: مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) ۳۳

گفتار چهارم: تعریف و ماهیت مسئولیت قهری.. ۳۳

بند اول: تعریف مسئولیت قهری.. ۳۳

بند دوم: ماهیت مسئولیت قهری.. ۳۴

گفتار پنجم: ارکان مسئولیت مدنی.. ۳۵

بند اول: ضرر. ۳۵

الف: معنی لغوی ضرر. ۳۵

ب: مفهوم ضرر. ۳۵

ج: تعریف ضرر از دیدگاه اساتید علم حقوق.. ۳۷

د: ضرر مادی.. ۳۸

ه: ضرر معنوی.. ۴۰

بند دوم: فعل زیانبار. ۴۱

بند سوم: رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار. ۴۳

ب: فعل زیانبار. ۴۴

فصل دوم. ۴۶

شرایط اعتبار شهادت، وظایف و. ۴۶

مسئولیت مدنی شاهد. ۴۶

مبحث اول: شرایط اعتبار شهادت… ۴۷

گفتار اول: شرایط لازم برای گواه ۴۷

الف: بلوغ. ۴۹

ب: عقل.. ۵۱

ج: عدالت… ۵۳

د: ایمان. ۵۶

ه: طهارت مولد. ۵۷

و: ذینفع نبودن. ۵۸

ی: عدم تکدی.. ۵۹

گفتار دوم: شرایط ادای شهادت… ۶۰

بند اول: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد. ۶۰

بند دوم: شهادت باید مطابق با دعوی باشد. ۶۱

بند سوم: شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد. ۶۲

مبحث دوم: مسئولیت مدنی شاهد. ۶۳

گفتار اول: وظایف شاهد و مسئولیت مدنی او. ۶۴

بند اول: تحمل شهادت و مسئولیت مدنی امتناع کننده ۶۴

بند دوم: حضور شاهد در دادگاه و مسئولیت مدنی ممتنع. ۶۹

بند سوم: ادای شهادت و مسئولیت مدنی ممتنع. ۷۲

بند چهارم: رجوع از شهادت و مسئولیت مدنی شاهد. ۸۰

الف: رجوع از شهادت در قوانین موضوعه. ۸۱

ب: رجوع شاهد از شهادت در فقه. ۸۳

بند پنجم: شهادت کذب و مسئولیت مدنی شاهد کاذب… ۸۶

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از اعمال شهود. ۸۸

بند اول: ضرر مادی.. ۸۸

بند دوم: ضرر معنوی.. ۸۹

نتیجه گیری.. ۹۲

فهرست منابع. ۹۶

منابع فارسی: ۹۶

الف: کتاب ها ۹۶

جزوه ها: ۹۸

منابع عربی: ۹۹

 فهرست منابع

منابع فارسی:

الف: کتاب ها

 • آشوری. محمد. (۱۳۷۹). آیین دادرسی کیفری. جلد ۲. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت
 • ابوالمحمد. عبدالحمید. (۱۳۷۱). مسئولیت مدنی دولت. کتاب تحولات حقوق خصوصی. زیر نظر دکتر کاتوزیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 • امامی. سید حسن.(۱۳۷۱). حقوق مدنی. جلد اول. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
 • امامی. سید حسن. (۱۳۷۸). حقوق مدنی. جلد ۶. تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی
 • امیری قائم مقامی. عبدالمجید. (۱۳۷۸). حقوق تعهدات. جلد اول. چاپ اول. تهران: نشر میزان
 • پایدار. حبیب الله. (۱۳۵۴). چرا انسان مسئول و متعهد است. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
 • حسینی نژاد. حسینقلی. (۱۳۷۰). مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات دانشگاهی شهید بهشتی
 • جعفری لنگرودی. محمد جعفر. (۱۳۷۶). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش

۹- جعفری لنگرودی. محمد جعفر. (۱۳۶۲). مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش

۱۰- جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر.(۱۳۷۰). مکتبهای حقوقی در اسلام. تهران: انتشارات گنج دانش

۱۱- دهخدا. علی اکبر. (۱۳۷۷). لغت نامه دهخدا. جلد سیزدهم. جاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

۱۲- دیانی. عبدالرسول.(۱۳۸۵). ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی. چاپ سوم. تهران: انتشارات تدریس

۱۳- صفایی. سید حسین. (۱۳۵۵). مفاهیم و ظوابط جدید در حقوق مدنی. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات

۱۴- شمس. عبدالله. (۱۳۸۶). آیین دادرسی مدنی. جلد دوم. چاپ پنجم. تهران: نشر میزان

۱۵- عمید. حسن. (۱۳۶۴). فرهنگ فارسی عمید. ج۱. چاپ ششم. تهران: انتشارات امیرکبیر

۱۶- کاتوزیان. ناصر. (۱۳۸۷). الزام های خارج از قرارداد. جلد اول (قواعد عمومی). چاپ تهران: انتشارات دانشگاه تهران

۱۷- کاتوزیان. دکتر ناصر. (۱۳۸۵). حقوق مدنی‌(قواعد عمومی قراردادها). ج ۴. چاپ پنجم. تهران: شرکت سهامی انتشار

۱۸- کاتوزیان. ناصر. (۱۳۸۰). اثبات و دلیل اثبات. جلد اول.تهران: نشر میزان

۱۹- کاتوزیان. ناصر. (۱۳۸۰). اثبات و دلیل اثبات. جلد دوم.تهران: نشر میزان

۲۰- کاتوزیان. ناصر. (۱۳۸۳). قانون مدنی در نظم کنونی. چاپ دهم . تهران: نشر میزان

۲۱- کریمی. عباس. (۱۳۹۱). ادله اثبات دعوا. چاپ سوم. تهران: نشر میزان

۲۲- گودرزی. موسی. (۱۳۱۹). مسئولیت مدنی. مجموعه حقوقی. سال چهارم. شماره ۱۹۳.

۲۳- محمدی. ابوالحسن. (۱۳۷۳).  مبانی استنباط حقوق اسلامی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

۲۴- محقق داماد. سید مصطفی.(۱۳۷۷). قواعد فقه. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲۵- مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی.(۱۳۸۵). چاپ دوم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد

۲۶- مدنی. سیدجلال الدین. (۱۳۸۲). آیین دادرسی مدنی. جلد دوم. تهران: انتشارات پایدار

۲۷- نجومیان. حسین.(۱۳۴۸). زمینه ی حقوق تطبیقی در نظام های حقوقی اسلام. فرانسه. انگلیس. روسیه. مشهد: کتابفروشی جعفری

۲۸- یزادنیان. علیرضا.( ۱۳۷۹). حقوق حقوق مدنی(مسئولیت مدنی). چاپ اول. تهران: انتشارات دبستان

جزوه ها:

 • حسینی نژاد. حسینقلی. (۱۳۶۴-۶۳). جزوه درسی ادله اثبات دعوی. دانشکده حقوق. دانشگاه شهید بهشتی

۲- شمس. دکتر عبدالله. (۱۳۷۶-۷۷). ادله اثبات دعوی. جزوه درسی دانشکده حقوق. دانشگاه شهید بهشتی

۳- نجاتی . تیمسار .(۱۳۷۱-۷۲). جزوه کشف علمی جرایم. دانشکده حقوق. دانشگاه تهران

 

منابع عربی:

۱- قرآن مجید

 • الحلی. یوسف بن علی بن مطهر(علامه حلی).(۱۳۶۳ه.ش). ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد. جلد سوم. قم: موسسه اسماعیلیان
 • حلی. جعفر بن حسن(محقق حلی). (۱۳۶۸ ه.ق.). شرایع السلام فی مسائل حلال و الحرام. جلد چهارم. چاپ دوم. قم: موسسه اسماعیلیان
 • حر عاملی. شیخ محمد بن حسن. (۱۳۸۷ ه.ق.) . وسایل الشیعه. جلد ۱۸. تعلیقات الشیخ ابی الحسن الشعرانی . بیروت: دار الکتب العلمیه
 • خمینی. روح ا… . (۱۳۶۹ ه.ق). تحریرالوسیله. جلد ۴. قم: انتشارات اسلامی
 • خمینی. سید روح الله. (بی تاریخ). تحریر الوسیله. جلد ۲. چاپ دوم. قم: دارالعلم
 • خویی. سید ابوالقاسم. (۱۴۰۷ ه.ق.). مبانی تکمه المنهاج. جلد اول. قم: دار الهادی
 • خوانساری. سید احمد. (۱۴۰۵ ه.ق). جامع المدارک. جلد ۶. چاپ دوم. قم: موسسه اسماعیلیان
 • راغب اصفهانی. ابوالقاسم حسین بن محمد. ( ). المفردات فی غریب القرآن. بیروت: دارالمعرفه

۱۰- روحانی. سید محمد صادق.(۱۴۲۹ه.ق.). فقه الصادق فی الشرح التبصره لمحقق الحلی. جلد ۳۸. چاپ چهارم. قم: انتشارات الجتهاد

۱۱- الزیعلی. عثمان بن علی.( ۱۳۱۳ه.ش.). تبیین الحقایق. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیه

۱۲- صدوق. محمدبن حسین بن بابویه.( ۱۴۰۴ ه.ق.). من لایحضره الفقیه. چاپ دوم. قم: جامعه مدرسین

۱۳- طوسی. محمد بن حسن. المبسوط.( ۱۳۸۷ ه.ق.). المبسوط. جلد ۸. تهران: المکتبه المرتضویه

۱۴- طوسی. محمد بن حسن..( ۱۳۹۰ ه.ق.). النهایه . جلد اول. چاپ اول. بیروت: دارالکتاب العربی

۱۵- طباطبایی. سید علی. (۱۴۰۴ ه.ق.). ریاض المسائل. جلد ۲. قم: آل البیت

۱۶- العاملی. زین الدین (شهید ثانی). (۱۴۱۳ه.ق.). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. جلد ۱۴.قم: موسسه معارف اسلامی

۱۷- فیروز آبادی. محمد بن یعقوب.( بی تاریخ). قاموس المحیط. بیروت: دارالکفر

۱۸- القرطبی. ابن عطیه.( ). الجامع لاحکام القرآن. جلد ۳. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیه

۱۹- کلینی. محمد بن یعقوب.( ۱۳۸۸ ه.ق.). کافی. چاپ سوم. قم: دار الکتب الاسلامیه

۲۰- المقدسی. ابراهیم بن مفلح. (۱۴۱۸ه.ش.). المبدع فی شرح المقنع. جلد ۶. بیروت: دارالکتب الاسلامیه

۲۱- محمد حسین. آل کاشف الغطاء. (۱۳۶۱ ه.ق). تحریر المجله. جلد ۴ دوره چهار جلدی. قم: انتشارات مکتبه النجاح( طهران ) و مکتبه الفیروز آبادی

۲۲- موسوی بجنوردی. سید محمد حسن. (۱۴۱۳ ه.ق.). القواعد الفقهیه. جلد اول. چاپ دوم. قم: موسسه اسماعیلیان

۲۳- نائینی . میرزا محمد حسین الغروی .( ۱۳۷۶ه.ق). منیه الطالب . جلد دوم . قم: انتشارات بصیرتی

۲۴- نراقی . احمد بن محمد مهدی.( ۱۴۰۸ه. ق.) عوائد الایلام. چاپ سوم. قم: انتشارات الغدیر

۲۵- نجفی. شیخ محمد حسین (مشهور به صاحب جواهر). (۱۴۰۰ ه . ق.) .جواهر الکلام . جلد ۴۱. چاپ دوم. تهران : نشر دارالکتب الاسلامیه

۲۶- نجفی. شیخ محمد حسین(مشهور به صاحب جواهر). (۱۴۱۲ ه.ق.). جواهر الکلام. جلد ۱۴. موسسه المرتضویه العالمیه

 

اطلاعات محصول فروشی

پایان نامه کارشناسی ارشد  که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی حقوق با عنوان مسئولیت مدنی شاهد است و در ۱۱۲ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام  شما می توانید این مقاله را به قیمت  ۴۰۰۰۰  تومان  خریداری کنید.در همین مطلب قسمت هایی  از مقاله و فهرست مطالب آمده  است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، لینک دانلود مقاله و پروژه موجود  برای  شما نمایان می شود .

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سایت یوبانک بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
577 نمایش
تومان40,000
مزایای شما از این خرید:
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بازگشت 5% از مبلغ خرید به کیف پول حساب کاربری‌تان
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی شاهد
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 112
فرمت: ورد
زبان: فارسی
به روز شده در:

سایر محصولات فروشگاه یوبانک Other Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
730 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
735 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
614 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
678 نمایش
1
تومان35,000

محصولات مرتبط Related Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
730 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
735 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
614 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
678 نمایش
1
تومان35,000
2173 شناسه محصول
577 نمایش