شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک

پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
390 نمایش
تومان100,000

پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک

 

پایان نامه ای با عنوان پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک به صورت فایل ورد آماده کرده ام

هدف پژوهش حاضر پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازش هیجانی در بین زوج های بالای پنج سال زندگی مشترک بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. نمونه آماری پژوهش حاضر زوج های بالای پنج سال زندگی مشترک بودند  که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه طلاق عاطفی، مقیاس پردازش هیجانی، پرسشنامه شخصیتی هگزاکو را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به روش ورود استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پردازش هیجانی، ویژگی شخصیتی با طلاق عاطفی رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین پردازش هیجانی، ویژگی شخصیتی متغیرها می تواند طلاق عاطفی را در زوج های بالای پنج سال زندگی مشترک پیش بینی کنند.

 

واژه‌های کلیدی: طلاق عاطفی، الگوهای شخصیتی، پردازش هیجانی.

 

 

فهرست مطالب (پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک)

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

 

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مساله. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت… ۷

۱-۳- اهداف پژوهشی.. ۸

۱-۳-۱- هدف کلی پژوهش… ۸

۱-۳-۲- اهداف جزئی پژوهش… ۸

۱-۴- فرضیه های تحقیق.. ۹

۱-۵- سوال تحقیق.. ۹

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها ۹

 

فصل دوم- ادبیات و مستندات، چارچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۲

۲-۱- طلاق عاطفی.. ۱۲

۲-۱-۱- انواع تعاریف برای طلاق عاطفی.. ۱۲

۲-۲- جنبه های مختلف طلاق.. ۱۳

۲-۲-۱- انواع طلاق.. ۱۳

۲-۳- علل و عوامل طلاق عاطفی.. ۱۳

۲-۴- علل طلاق عاطفی.. ۱۵

۲-۵- عوامل طلاق عاطفی.. ۱۶

۲-۶- معرفی الگوهای شخصیتی هگزاکو. ۲۳

۲-۷- دیدگاههایی درباره شخصیت… ۲۵

۲-۷-۱- دیدگاه پدیدار شناختی.. ۲۶

۲-۷-۲- دیدگاه یادگیری یا رویکرد رفتاری.. ۲۶

۲-۷-۳- دیدگاه گرایشی.. ۲۶

۲-۷-۴- دیدگاه پردازش اطلاعات. ۲۷

۲-۸- نظریه های تیپ شناسی.. ۲۷

۲-۸-۱- انسان گرایی.. ۲۷

۲-۸-۲- نظریه های یادگیری اجتماعی.. ۲۸

۲-۸-۳- نظریه های الگوی فرهنگی.. ۲۸

۲-۹- هیجان. ۲۹

۲-۹-۱- جنبه های زیستی هیجان. ۳۰

۲-۹-۲- فرضیه پسخوراند صورت… ۳۰

۲-۹-۳- جنبه های اجتماعی و فرهنگی هیجان. ۳۱

۲-۹-۴- جنبه های شناختی هیجان. ۳۱

۲-۹-۵- پردازش هیجانی.. ۳۲

۲-۹-۶- نظریه شبکه معنایی هیجان ها ۳۶

۲-۱۰- جمع بندی پژوهش های پژوهشی..

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق (پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک)

مقدمه. ۴۱

۳-۱- روش پژوهشی.. ۴۱

۳-۲- جامعه آماری.. ۴۱

۳-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۴۱

۳-۴- ابزارگردآوری اطلاعات… ۴۱

۳-۵- روش گردآوری داده ها ۴۲

۳-۶- روش ها و ابزار  تجزیه و تحلیل داده ها ۴۳

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه. ۴۵

۴- ۱- یافته های جمعیت شناختی.. ۴۵

۴-۲- یافته های توصیفی.. ۴۷

۴-۳- یافته های استنباطی.. ۴۹

منابع فارسی.. ۵۴

 

فهرست جداول (پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک )

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول (۲-۱) جنبه های چند بعدی هیجان. ۲۹

جدول(۴-۱) توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر اساس سن. ۴۵

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر اساس تحصیلات.. ۴۶

جدول (۴-۳) توزیع آزمودنی برحسب جنسیت.. ۴۶

جدول(۴-۴) میانگین و انحراف معیار الگوهای شخصیتی. ۴۷

جدول(۴-۵) میانگین و انحراف معیار متغیر طلاق عاطفی. ۴۷

جدول(۴-۶) میانگین و انحراف معیار مولفه های پردازش هیجانی. ۴۸

جدول(۴-۷) ضرایب همبستگی طلاق عاطفی با الگوهای شخصیتی. ۴۹

جدول(۴-۸) ضرایب همبستگی طلاق عاطفی با پردازش هیجانی. ۵۰

جدول(۴- ۹) تحلیل رگرسیون الگوهای شخصیتی در پیش بینی طلاق عاطفی. ۵۱

جدول(۴- ۱۰) ضرایب رگرسیون استاندارد شده الگوهای شخصیتی در پیش بینی طلاق عاطفی. ۵۱

جدول(۴-۱۱) تحلیل رگرسیون پردازش هیجانی در پیش بینی طلاق عاطفی. ۵۲

جدول(۴- ۱۲) ضرایب رگرسیون استاندارد شده پردازش هیجانی در پیش بینی طلاق عاطفی. ۵۳

 

 

منابع فارسی

 • احدی، بتول (۱۳۸۶). رابطه شخصیت و رضایت زناشویی. دانشگاه محقق اردبیلی، پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی.
 • ادیب راد، نسترن، ادیب راد مجتبی (۱۳۸۴). بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی و مقابله آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک، تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد ۴، شماره ۱۲، صص ۱۵۷-۲۰۱.
 • ارجمند سیاهپوش، اسحق، پیرامون، ندا(۱۳۹۳). بررسی آسیب شناختی طلاق عاطفی از دید زنان (۲۰ تا ۳۹ ساله) و پیامدهای آن بر فرزندان ساکن در شهرکت بعثت شهرستان ماهشهر، کارشناسی ارشد گروه جامعه شناختی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک.
 • اغزازی، شهلا (۱۳۸۷) خشونت خانوادگی، خشونت اجتماعی، مجموعه مقالات اجتماعی ایران ، تهران، نشر آگر.
 • آزادی، شهیندخت، سهامی، سوسن، قهرمانی، زهرا، قلی پور، گلناز(۱۳۸۹). ارزیابی عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی در میان کارکنان زن شرکت بهره برداری نفت گلساران، فصلنامه زن و بهداشت، سال ۱، ش ۳، صص ۳۹-۳۵.
 • باستانی، سوسن، گلزاری، محمود، روشنی، شهره(۱۳۸۹). پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی های مواجهه با آن «فصلنامه خانواده پژوهی، سال ۷، ش ۲۶، پاییز ۸۹ ، صص ۴۱-۱۲ .
 • بخارایی، احمد(۱۳۸۶). جامعه شناسی زندگی های خاموش در ایران (طلاق عاطفی)، تهران، پژواک جامعه.
 • برناردز، جان (۱۳۸۴). درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه حسین قاضیان، تهران، نشر نی.

 • بستان، حسین (۱۳۸۹). اسلام و جامعه شناسی خانواده، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • حسینی، زهرا، خلقی، زهرا، جابری، سمیه، صدیقی، اکرم، صالحی، وجیه، جزایری، رضوان السادات، فانحی زاده، مریم السادات (۱۳۹۲). ویژگی های شخصیتی زوجین متعارض و عادی با استفاده از پرسشنامه شخصیتی ۵ عاملی، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۹، شماره ۱۴، صص ۱۷۳-۱۶۵.
 • حق شناس، حسین (۱۳۸۵). طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO-FFI , NE-PI-R، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شیراز.
 • خدایاری فرد، مهین، شهابی، رقیه، اکبری زودخانه، سارا(۱۳۸۶). رابطه نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل، خانواده پژوهی ۱۰، ۶۲۰-۶۱۱.
 • دادگر، سولماز(۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان دانشگاه پیام نور گرمی. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی.
 • ریاحی، محمد اسماعیل، علیوردی نیا، اکبر، بهرامی، کاکاوندی، سیاوش (۱۳۸۶). تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه) پژوهش زنان، دوره ۵، شماره ۳۰، صص ۱۰۹-۱۰۴.
 • ریترز، جورج (۱۳۷۴). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات نشر علمی.
 • زرگر، فاطمه، نشاط دوست،حسن،(۱۳۸۶). بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان، خانواده پژوهی، ۱۱، صص ۷۴۹-۷۳۷.

 • زکی زاده مریم (۱۳۹۴). مقایسه کنترل هدفمند و پردازش هیجانی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی.
 • زمانی، ساره، احدی، حسن، عسگری، پرویز (۱۳۹۳). رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال گرایی. مطالعات روان شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س) دوره ۱۰، شماره ۴، صص ۱۳۰-۱۲۰ .
 • زمانیان، علی (۱۳۸۷) تغییرات بنیادین نهاد خانواده در چند دهه اخیر در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • ساروخانی، باقر(۱۳۸۵). روش های تحقیق در علوم اجتماعی اصول و مبانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول، چاپ دوازدهم.
 • ستوده، هدایت الله، بهاری، سیف الله (۱۳۸۶). آسیب شناسی خانواده، تهران، انتشارات ندای آریانا.
 • سیدیان، مرضیه (۱۳۹۲). مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در زنان قربانی خشونت های خانگی و زنان عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد، واحد اردبیل.
 • شولتز، هاون (۲۰۰۴) روانشناسی کامل الگوهای شخصیت سالم، ترجمه گیتی خوشدل (۱۳۸۷)، تهران، انتشارات نشرنو.

 • شیخاوندی، داور (۱۳۹۰)، جامعه شناسی، انحرافات و مسایل جامعیتی ایران، تهران: نشرقطره.
 • صدیق، غلامرضا، اصغرپور، احمدرضا(۱۳۸۸). عدم توافق ارزشی و تاثیر آن برناسازگاری زوجین در مشهد. مجله دانشکده دانشگاه مشهد، دوره ۳، شماره ۲، صص ۵۹-۶۴.
 • صفایی راد، سوری، وارسته فر، افسانه،(۱۳۹۰)، رابطه بین تعارض های زناشویی با طلاق عاطفی زنان مراجعه کننده به دادگاههای شرق تهران، سال پنجم، شماره بیستم، صص ۱۰۵-۸۶.
 • علوی، رضا (۱۳۸۶)، فلسفه تاریخ شاهنشاهی ایران، تهران، کمیته انتشارات شورای جشن شاهنشاهی ایران نوین.
 • فاتحی، مریم، احمدی، سیداحمد(۱۳۸۹). بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان، فصلنامه خانواده پژوهی، ش ۲، صص ۱۲۰-۱۰۹.
 • قراچه، مریم، آزادی، شهیندخت، افراسیابی، اردشیر(۱۳۹۰)، بدرفتاری همسر و کیفیت زندگی زنان متاهل» فصلنامه اندیشه و رفتاری، دوره پنجم، ش ۱۹، بهار ۹۰.
 • قلی زاده، زلیخا، برزگری، لیلی، غریبی، حسن، باباپور خیرالدین، جلیل(۱۳۸۹). بررسی رابطه پنج عاملی شخصیت با رضایت زناشویی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، دانشگاه شاهد.

– کریمی ، یاور (۱۳۸۸) . روانشناسی شخصیت ، ویرایش دوم ، تهران ، موسسه انتشارات نشر ، صص ۵۸- ۴۳ .

 • کفاشی، مجید، سرآبادانی، سمیه (۱۳۹۳). عوامل اقتصادی، اجتماعی موثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متاهل خانه دار و شاغل شهر قم، فصلنامه پژوهش جامعه شناسی معاصر، سال سوم، شماره ۵۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۲۵-۱۵۳.
 • کوزر، لوئیس الفرد و برناردروزنبرگ(۱۳۷۸) نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه ارشاد، فرهنگ، تهران نشرنی.
 • گلاسر، ویلیام (۲۰۰۰). ازدواج بدون شکست. ترجمه هرنی برازنده و سمیه خوش نیکو (۱۳۸۴). مشهد انتشارات محقق.
 • لطفی، صدیقه(۱۳۸۹). بررسی مقدمان مقیاس های پردازش هیجانی و قضاوت اجتماعی در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • محمدی، زهرا(۱۳۸۳). بررسی آسیب های اجتماعی زنان در دهه ۱۳۸۰-۱۳۷۰. تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
 • مک کارتی، جین ربنز و روزالیندا، ادوادز (۱۳۹۰)، مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده ترجمه محمدمهدی لبیبی، تهران، علم.

 • موسوی، سیده فاطمه، رحیمی نژاد، عباسی (۱۳۹۴) مقایسه منزلتهای هویت بین فردی زنان و مردان متاهل با توجه به وضعیت طلاق عاطفی فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، دوره ششم، صص ۲۳-۱۱.
 • نریمانی، محمد(۱۳۹۱). اثر بخشی آموزشی کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی، مجله ناتوانی های یادگیری، دوره ۲، ش ۲، زمستان ۹۱.
 • یزدانی، عباس، حقیقیان، منصور کشاورز، حمید (۱۳۹۲)، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال دوم، ش ۶ ، بهار، صص ۱۸۵-۱۵۹.

– نادری ، فرح ، افتخاری، زهرا ، آملازاده ، صغری( ۱۳۹۰ ) . رابطه ویژگی های شخصیت با روابط صمیمی همسر در زنان دارای همسر معتاد . فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ ، سال ۳ شماره ۹ ، صص ۹۸-۸۳ ، پاییز .

– هنریان ، مسعود ، یونسی ، سید جلال ( ۱۳۷۰ ). بررسی علل طلاق در دادگاه های خانواده تهران ، مطالعات روانشناسی بالینی ، سال ۱ ، ش ۳ ، صص ۲۶-۲۰  .

– دلاور ، علی (۱۳۸۵) . مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی . ویرایش دوم ، تهران، نشر رشد، صص ۱۳۶-۱۱۶ .

 

منابع انگلیسی (پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک )

 

 • Bandura, A. (1977). Self- cfficacy: Toward a unifying theory of behavioral chanye. Psychological review, 84,191-215.
 • Bruce, ML. (2014) . singh, SB. Nilssoh, MA. Whisman, Af. (2014). Personality psychMarital dissatisfa ction of major depressive episode in a community sample. J New Ideasinpsychology 32 18-32.
 • Costa, P. t. & mccrae, R.R. (1992). Domains and facets: Hierarchical personality. Assessmentusiny the revised neo personality invehtory. Journal of personality assessmat 64(12) 21-50.
 • Else –Quest, Higgins, Allison, Morton(2012). Gender Differences in self conscious emotional experience: a Meta- analysis psychological Bulletin. 138(5). 947-981.
 • Hosein: Nasab S.D.Badrir. chaemyan oskoilA. Correlations between personality characteristic and Interpersonal conflict resolution styles with marital adjustment amony married student at isiamic azad university of Tabriz journal of education manayement (2008) (2). 1:57-78 [Persian].
 • Karney, R. Bradbury, t. (1997). Neuroticism. Marital in teraction, and the trajectory of marital satisfaction. Journal of personality and social psychology 72(5). 1075-10922.
 • (۲۰۱۳). Romantic relationships in early adulthood influehces of family, personality, and reletionsip cognition.

 • Navaei, Hosseinaiy. Asadi. (2014). Relation between personality traits, emotional creativity and life expectancy in divorced woman and normal women in Golestan. Uma . ac. Ir province. International journal of basic sciences and applied Research. 3, 29-33.
 • Nolen – Hoeksema. (2012). Emotion regulation and Psychopathology: the role of gender. The Arrual review of clinical psychology. 8.161-87.
 • Olson, David. & Difrain. John(2006). Marriaye and The Family, New York: MC graw Hill
 • Rachman S. J. (1980). Emotional Processing- Behaviour Research and Therapy, 18(5), 51-60.
 • Salehi Amir, Hekmatpour, Fadaei(2015). Investigating Emotional Divorce on family ferformance. Journal of Applied Environment and Biological sciences. 5, 782-786.
 • selected families residing in Addis Ababa.
 • Ali. (2010) .The role of persohality and yehder in predictiny marital adjustment: journal of Kermanshah university of medical sciences. (54): 1 16-22[persioh]

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سایت یوبانک بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
390 نمایش
تومان100,000
مزایای شما از این خرید:
مزایای شما از این خرید:
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت
دانلود رایگان آپدیت های محصول
دسترسی مادام ‌العمر به فایل محصول
6 ماه پشتیبانی رایـگان و تضمین شده
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق پشتیبانی محصول (تیکت)
بازگشت 5% از مبلغ خرید به کیف پول حساب کاربری‌تان
پیش بینی طلاق عاطفی براساس الگوهای شخصیتی و پردازشی هیجانی در بین زوجهای بالای پنج سال زندگی مشترک
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 70
تعداد پارت: 1
به روز شده در:

سایر محصولات فروشگاه یوبانک Other Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
1022 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
1032 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
902 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
962 نمایش
1
تومان35,000

محصولات مرتبط Related Products

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی  نمونه موردی محله آخماقیه توسط مدل راهبردی SWOT   ، مربوط به واحد درسی کارگاه ۱ است [...]
1022 نمایش
1
تومان70,000
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان راهکارهای تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ، مربوط به واحد درسی سمینمار و اقتصاد شهری است و در ۱۱ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام ایجاد [...]
1032 نمایش
1
تومان20,000
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی برنامه ریزی منطقه ای مالزی – نمونه موردی منطقه دره کلنگ، مربوط به واحد درسی مدریت شهری است و در ۲۱صفحه به صورت فایل ورد […]
902 نمایش
1
تومان20,000
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata
فروشگاه یوبانک
فروشگاه یوبانک
مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان مدل سازی حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه با استفاده از مفهوم Cellular Automata  ، مربوط به واحد درسی حمل و نقل ، [...]
962 نمایش
1
تومان35,000
2581 شناسه محصول
390 نمایش